PHẦN MỀM GHI NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM STH16 / STH32

 I) PHẦN MỀM GHI NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM SMARTTECH STH16

 *****Vui lòng nhấn ” Download” để tải phần mềm free*****

1) STH-16 SOFTWARE 2.0.0 (ADMIN) Mới nhất. 

2) STH-16 SOFTWARE 2.0.0 (USER) Mới nhất

** Hướng dẫn sử dụng thiết bị ghi nhiệt độ và độ ẩm SmartTech STH-16 DOWNLOAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X